มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี  การจัดประมาณการพัสดุงานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์  งานทะเบียนรถราชการงานธรการทั่วไปการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน  การนำส่งเงิน   การนำเงินฝากธนาคาร  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และนอกงบประมาณของสำนักงานจัดทำฏีกาเบิกเงินจากคลังรวบรวมและจัดเก็บระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางด้าน การเงินและบัญชี  และช่วยงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง และงานตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัด

ประเภทรายได้ที่จัดเก็บ

  1. ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  2. ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
  3. เงินรายได้แผ่นดิน
  4. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทางทะเบียนรถ
  5. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทางทะเบียนรถ
  6. ค่าบริการสถานี

เงินภาษีรถประจำปีตามพระราชบัญญัติการขยส่งทางบก พ.ศ.2522 และเงินภาษีประจำปี  รวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ที่จัดเก็บไว้ได้  ให้จังหวัดจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริการส่วนตำบล  ในจังหวัดนั้น  โดยคำนวณตามัตราส่วน ดังนี้ 

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละยี่สิบห้า
  2. เทศบาลร้อยละห้าสิบ ถ้าจังหวัดใดมีเทศบาลหลายเทศบาล  ให้แบ่งเทศบาลละเท่าๆกัน
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละยี่สิบห้า  ถ้าจังหวัดใดมีองค์การบริหารส่วนตำบล  หลายองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้แบ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละเท่าๆกัน

 

 

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77