ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

                สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย  เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดกรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล จัดระเบียบในการขนส่งทางบก  ภายในจังหวัดหนองคาย  ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกโดยรับผิดชอบงานด้านการประกอบการขนส่งทุกประเภท  ควบคุมดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน  การรับจัดการขนส่งการตรวจ  รวบรวม  จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง  การตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทะเบียนรถ  การจัดเก็บภาษี  การตรวจสภาพรถ  การออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ  ตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฏหมายว่าด้วยรถยนต์

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย  รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 9 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมือง  อำเภอท่าบ่อ อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม อำเภอสรใคร อำเภอรัตนวาปี อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอเฝ้าไร่

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในความรับผิดชอบอีก 1 แห่ง  ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดหนองคาย

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77