ทำเนียบบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ที่

1

นางสาวปาหนัน ถนัดค้า

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

-

2

นายสรชา หิรัญวัฒน์

นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ

กลุ่มวิชาการขนส่ง

3

นางบังอร ยุวชิต

นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

กลุ่มวิชาการขนส่ง

4

นางสาวพิกุล  มหานาม

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

กลุ่มวิชาการขนส่ง

5

นายศรุต  โนนเดช

เจ้าหน้าที่ขนส่งปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาการขนส่ง

6

นางสาววลัยพร  เหล่าศิริวิจิตร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาการขนส่ง

7

นายพิริยสิทธิ์  เจริญสุข

เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1584

กลุ่มวิชาการขนส่ง

8

นางวารุณี  ชุมพรศรี

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

งานบริหารทั่วไป

9

นางสาววรญา  เทียมวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

8

นางสาววาสนา  ทับศิลา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

10

นางภคพร  วุฒิพันธุ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานบริหารทั่วไป

11

นางปวริศา  บวรฐิติไพศาล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานบริหารทั่วไป

12

นางสาวอรพรรณ  เหล่าอิน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานบริหารทั่วไป

13

นางสาวอาภาภรณ์ กิติรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานบริหารทั่วไป

14

นางมนชวิศสรา  สันหา

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายทะเบียนรถ

15

นายธานินทร์ ชัยเดช

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายทะเบียนรถ

16

นางคลองมณี ภู่ทอง

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายทะเบียนรถ

17

นางนวพร  ทวีกลาง

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายทะเบียนรถ

18

นางฤดี  ไชยโส

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายทะเบียนรถ

19

นางสุภัค  ปัญญาศิริ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายทะเบียนรถ

20

นางสาวพรทิพย์ ศรีคัตมาตย์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

งานทะเบียนรถขนส่ง

21

ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  สอนกุลภักดี

นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

22

นายชัยญา  อ่อนพุทธา

นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

23

นางเข็มพร  ห้องแซง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

24

นางวิภาพักตร์ ถิรสัตยาพิทักษ์

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

25

นางประนอม  เกศางาม

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

26

นางธัญนันท์ ปาระมี

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

27

นายอรุณศักดิ์  ไตรวงษ์ย้อย

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

28

นางพรนิภา  จันทะเบ้า

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

29

นายไพศาล  ผดุงเจริญ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ GPS

ศูนย์ GPS

30

นายจตุพล  นามหานวล

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ GPS

ศูนย์ GPS

31

นายนฤนาท ชาติสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ GPS

ศูนย์ GPS

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77