รายนามผู้ดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดหนองคาย

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่ปี พ.ศ.

1

นายบัณฑิต ต่อวัฒนชัย

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2512 - 2512

2

นายกิตติศักดิ์  พงษ์ทิพพันธ์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2513 - 2514

3

นายวิวัฒน์  ศิริธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2514 - 2520

4

นายประเวศ ศรียะวงศ์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2520 – 2528

5

นายสมชาติ ลิจตจันทร์สกุล

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2528 – 2532

6

นายทวี พลเตชา

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2532 – 2538

7

นายประดับ กัญมาศ

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2538 – 2543

8

นายอนุวัตร รักษาวงศ์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2543 – 2546

9

นายบุญลักษณ์ อเดโช

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2546 – 2547

10

นายศิระ บุญธรรมกุล

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2547 - 2549

11

นายอุดม  แก้วนิล

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

 2549 - 2551

12

นายบัณฑูรย์  ยุววัฒน์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2551 - 2552

13

นายขจิต  หิรัญพฤกษ์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2552 - 2554

14

นายจรรโลง  หลักคำ

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

2554 - 2555

15

นายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

 1 ต.ค. 2555 – 15 มิ.ย. 2557

16

นายสมหวัง  ทองขาว

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

16 มิ.ย. 2557 – 1 พ.ค. 2559

17

นายนิติธร  เพชรคูหา

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดหนองคาย

2 พ.ค. 2559 – 5 มิ.ย. 2559

18

นายเอกบดินทร์  จำเนียรกาล

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

13 มิ.ย. 2559 – 11 พ.ย. 2560

19

นายนิติธร  เพชรคูหา

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดหนองคาย

14 พ.ย. 2559 – 20 ม.ค. 2560

20

นางสาวปาหนัน ถนัดค้า

ขนส่งจังหวัดหนองคาย

23 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77