มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การอนุญาต และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจ ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      นายช่างตรวจสภาพรถ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรถ ตรวจสภาพรถ และพิจารณาตัดสินหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พิจารณาคำขอตรวจสภาพรถนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ ควบคุมดูแลสถานที่และเครื่องมือตรวจสภาพรถ รวมทั้งต้องประเมินราคารถเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีอากรจากการโอนกรรมสิทธิ์รถ ดำเนินการด้านสถานตรวจสภาพรถเอกชน การขอเป็นผู้ตรวจ ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณาแก้ไขปัญหา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77