การขอเปลี่ยนสีรถ

การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

การบรรจุรถ

การเปลี่ยนรถ-การถอนรถ

การวางหลักทรัพย์

การขอเพิ่มรถ

การขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง

การปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะรถ

การยกเลิกประกอบการขนส่ง

 

กลุ่มวิชาการขนส่ง

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติ  และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง  เพื่อวางแฟนและจัดระเบียบ  การขนส่งภายในจังหวัดกำหนด ปรับปรุง  ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง  รถขนาดเล็ก การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท  การวางแผน  การปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์  การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

การขนส่งส่วนบุคคล

               การขนส่งส่วนบุคคล  หมายถึง  การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม

              การขนส่งส่วยบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสารและการขนส่งส่วนบุคคลที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของหลักฐานประกอบการขอรับรองใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  มีดังนี้

   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 4. เครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
 5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบคองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 4. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
 5. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
 6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 2. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
 3. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
 4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

  กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 3. ตัวอย่างรอยตราของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
 4. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้  (ถ้ามี)
 5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

กรณีเป็นสหกรณ์

 1. ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
 2. บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
 3. สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
 4. ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
 5. ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้
 6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ

นอกจากหลักฐานดังกล่าว ผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลจะต้องมีสถานที่เก็บ ซ่อมบำรุงรักษารถ  คิดเป็นพื้นที่ 50 ตารางเมตรต่อรถ 1 คัน  โดยเป็นสถานที่ที่สามารถเก็บ  ซ่อมและบำรุงรักษารถได้จริง

การขนส่งไม่ประจำทาง

          การขนส่งไม่ประจำทางหมายถึง  การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทางและห้ามมิให้กระทำการขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกัน  หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งประจำทาง  การขนส่งไม่ประจำทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร  และการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

              ในการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารนั้น ยังได้มีการจำแนกลักษณะการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

          ลักษณะที่ 1   เพื่อการทัศนาจร  หมายความว่า  การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทารขนส่งโดยมีรายละเอียดการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดวัน เวลา การเดินทาง

         ลักษณะที่ 2  เพื่อการบริหารธุรกิจ  หมายความว่า  การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ฝนการขนส่งผู้โดยสาร  ที่บริการระหว่างท่าอากาศยาน  ท่าเรือ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือแหล่องท่องเที่ยวกับโรงแรม  ที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสารหรือที่ทำการของผู้บริหารธุรกิจ  ทั้งนี้ ภายในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่ง  โดยจัดเก็บค่าขนส่ง  หรือค่าบริการอย่างอื่น ในการขนส่งตามอัตราที่กำหนด

        ลักษณะที่ 3  เพื่อเหมาจ้าง  หมายความว่า การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่บริการเพื่อรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว รายวัน หรือรายเดือน โดยมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

       ลักษณะที่ 4  เพื่อการรับจ้าง  หมายความว่า  การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน  เพื่อบริการรับจ้างไปยังจุดต่างๆ  ในเขตเทศบาล  เขตเมือง หรือโดยการเหมาเป็นรายเที่ยว หรือรายบุคคล

 

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง

 1. ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 2. ผู้ขอต้องยื่นคำขอตามแบบคำขออนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมหลักฐานประกอบคำขอที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง
 3. ในการขอนุญาตประกอบการขนส่ง  ผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีตัวรถอยู่แล้วในขณะที่ขออนุญาต  ผู้ขอควรจะขออนุญาตเสียก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ได้รับใยอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว  จึงค่อยดำเนินการจัดหามากใช้ตามที่ได้รับอนุญาตต่อไป
 4. ผู้ขอควรที่จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นหนังสือประกอบการขออนุญาตด้วยว่าผู้ขอประสงค์ใช้รถทำการขนส่ง ไม่ประจำทางตามที่ขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการนำรถไปใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารหรือเป็นการประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของก็ตามเพื่อนำไปใช้งานในลักษณะอย่างใดมีปริมาณขนส่งมากน้อยเพียงใดและอาจแสดงหลักฐานเกี่ยวกับปริมาณงานขนส่งประกอบการขออนุญาตด้วย
 5. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคล  โดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่า 500,000 บาท และนิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถประสงค์ที่จะทำการประกอบการขนส่ง
 6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นหนังสือรับรองที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้มาแล้วไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
 7. รูปถ่ายสำนักงานประกอบการขนส่งต้องแสดงให้เห็นป้ายชื่อสำนักงานปรากฏอยู่ด้วย
 8. มีสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ ต้องถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้

 

Contact Us

สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

เลขที่ ๓๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองกอมเกาะ 

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๒๑๔๗๓

สมาชิกออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright (C) 2013 - All Rights Reserved. DesigeBY vesper77